Page 23 - v2011fi

Basic HTML Version

editan vuosi 2011
23
print & distribution
-liiketoiminta-alueella toimivat
vuonna 2011 Edita Prima Oy Suomessa sekä Edita Västra Aros
ab ja osakkuusyhtiö Edita Bobergs ab Ruotsissa.
Liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 59,3 milj. euroa (64,1
milj. euroa). Painomarkkinoiden pieneneminen ja hintakil-
pailun jatkuminen kovana laskivat liikevaihtoa Suomessa. Jos
Ruotsin kruunun vahvistumista ei oteta huomioon, liikevaihto
pysyi Ruotsissa edellisen vuoden tasolla.
Liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 1,5 milj. euroa (0,3
milj. euroa). Liiketoimintaa kehitettiin tarjoamalla uusia
sähköisiä asiointipalveluja ja lisäämällä digitaalisten suora-
markkinointiratkaisujen tarjontaa. Vaikka tulosta rasittivat
sopeuttamistoimenpiteiden kustannukset, tulos oli positiivi-
nen sekä Suomessa että Ruotsissa. Suomen tulosta paransivat
liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä saadut kertaluonteiset
myyntivoitot.
Graafisen viestinnän markkinan voimakas muutos jat-
kui vuonna 2011. Perinteinen painaminen väheni edelleen ja
kovan hintakilpailun vuoksi painot joutuivat jatkamaan kus-
tannus- ja tuotantorakenteensa sopeuttamista.
Tehokkaampaa viestintää
Asiakkailla on tarve muuttaa viestinnän tekemisen tapaa, mikä
ilmenee haluna toisaalta pienentää viestinnän kustannuksia
ja toisaalta parantaa viestinnän vaikuttavuutta. Samalla kun
yksittäisten painotuotteiden kysyntä vähenee, viestintää tehos-
tavien kokonaisratkaisujen kysyntä kasvaa. Asiakkaat haluavat
viestintäpalveluilta helppoutta, hallittavuutta ja tehokkuutta.
Sovelluskehitys ja tietokantaratkaisut ovat tulleet entistä tär-
keämmäksi osaksi liiketoiminta-alueen palvelutarjontaa.
Viestinnän muutos on myös suuri mahdollisuus, sillä tie-
tokantaratkaisut auttavat asiakkaita luomaan järkevän kana-
vastrategian ja kehittämään viestintäänsä tehokkaaksi ja
ajanmukaiseksi. Liiketoiminta-alueen vahvuutena on lisäksi
pohjoismainen palvelutarjonta, jonka tuoman keskittämi-
sedun ansiosta isot pohjoismaiset asiakkaamme pystyvät tehos-
tamaan toimintaansa entisestään.
Edita Prima
Suomalainen, Helsingin Hakuninmaalla toimiva Edita Prima
on Pohjoismaiden johtava graafisen viestinnän palveluja tuot-
tava yhtiö, joka on edelläkävijä materiaali- ja aineistonhallin-
nan palveluratkaisuissa sekä vaihtuvan tiedon tuotannossa.
Yhtiön kokonaispalvelun kolme pääaluetta ovat aineiston-
hallinta, joka sisältää suunnittelu- ja taittopalvelut, tuotanto,
johon kuuluu painetun ja sähköisen tuotteen valmistus ja lähe-
tys eri kanaviin sekä materiaalihallinta sisältäen varastoinnin ja
logistiikan.
Edita Priman palveluja käyttävät pankki-, vakuutus-, pal-
velu- ja kaupan alan yritykset sekä julkishallinnon organisaa-
tiot. Vuonna 2011 Edita Prima kehitti voimakkaasti myynti-
toimintojaan ja otti käyttöön uuden asiakasstrategian. Yhtiö
solmi merkittäviä uusia asiakassuhteita ja kehitti uusia palve-
luja, mm. selainpohjaisen eGate-asiointipalvelun. Yhtiö reagoi
painotuotteiden kysynnän laskuun vähentämällä omaa kapasi-
teettia ja kehittämällä kumppaniverkostoa.
l i i k e to i m i n ta
p r i n t & d i s t r i b u t i o n
Muutos on suuri
mahdollisuus
Viestinnän muutos on meille myös suuri mahdollisuus. Kehittämämme
tietokantaratkaisut auttavat asiakkaita luomaan järkevän kanavastrategian
ja tehostamaan viestintäänsä. Liiketoiminta-alueen vahvuutena on myös
pohjoismainen palvelutarjonta.