Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 32 Next Page
Page Background

12 HKSCAN AGRI

vaikkapa keinolannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden, sähkön

ja dieselin ostot. Nykyajan kehittyneillä tekniikoilla kulutusta

voidaan analysoida ja ohjata erittäin tarkasti.

Olof Larsin maatilalla kasviensuojeluaineisiin ja lannoit­

teisiin liittyvä osaaminen ja tekniikat ovat huipputasoa.

Amazonen ohjelmat ovat käytössä, ja niitä ohjataan GPS-

tekniikalla. Määrät ovat tarkkoja ja päällekkäisyyksien riski

pieni.

Lannoitteiden määrää on voitu vähentää koneiden auto­

matiikan avulla. N-sensorilla määritetään viljojen tarvitse­

man lisätypen määrä. Lietelanta mullataan nurmeen. Lanta

siirretään pumpuilla satelliittisäiliöihin, mikä vähentää trak­

toreilla ajoa ja dieselin kulutusta. Ruisku ja varusteineen tar-

kastetaan joka toinen vuosi.

FOSFORIN KÄYTTÖÄ VÄHENNETÄÄN

Pellot tutkitaan maanäytteillä kymmenen vuoden välein. Pisto­

kokeita tehdään tiheämmin, kahden tai kolmen vuoden välein.

Niillä seurataan ravinnetilan kehitystä ja erityisesti fosforia.

Tavoitteena on vähentää fosforilannoitusta.

Kastelujärjestelmiä ei ole, vaan kastelussa luotetaan sade­

veden riittävyyteen. Lisäksi karkearehua on aina runsaasti

varastossa. Jos on todella kuivaa, osa viljasta voidaan korjata

kokoviljana karkearehun tarpeen täyttämiseksi.

Viljely ja peltolohkot ovat yleisesti ottaen tehokkaita, koska

työtä hidastamassa vain muutama ”kiinteä este”, kiviröykkiö

tai yksittäinen puu. Veljekset ovat tarkkoja pysyvien reuna­

vyöhykkeiden käytöstä ja siitä, ettei kasviensuojeluaineita käy­

tetä liian lähellä vesistöä.

Lypsykoneen pesulaitteistossa käytetään kunnan vettä,

jotta järjestelmään ei pääse roskia. Eläinten juomavesi saa­

daan omasta porakaivosta.

Maidon jäähdytyksessä syntyvä hukkalämpö otetaan tal­

teen ja hyödynnetään verstaan ja toimiston lämmityksessä.

AUTOMATIIKKA RENKINÄ

Olof Larsin maatilalla on investoitu rehusekoittamoon, jossa

kaikki raaka-aineet ovat kätevästi lähellä. Koneiden tarve, die­

selin kulutus ja työmäärä vähenivät ja aikaa säästyy entiseen

verrattuna noin tunti päivässä.

Valaistusta ohjataan ajastimilla, jotta oikeanlaiset valot pala­

vat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ajastin varmistaa, ettei­

vät valot ole turhaan päällä.

Kestokuivikepihatossa kuivikkeet levitetään automaattisesti

katossa kulkevalla vaunulla. Se lisää kuiviketta pienen mää­

rän kerrallaan, mutta tiheästi. Eläinten alusta pysyy erittäin

kuivana ja puhtaana, vaikka kuivikkeen kokonaiskulutus on

vähentynyt 30 prosenttia.

Toisessa navetassa siirryttiin kutterinlastusta turpeeseen,

joka on ekologisempi kuivikemateriaali.

Tilalla on lisäksi oma kierrätysasema, jossa eri jätejakeet

lajitellaan heti alusta alkaen omiin säiliöihinsä.

HIENOSÄÄTÖ JATKUU

– Liiketoimintamme on kasvanut voimakkaasti melko lyhyessä

ajassa, Fredrik ja Mattias sanovat. Nyt tarkoituksena on keskit­

tyä järjestelmien ja rutiinien parantamiseen ja kehittämiseen.

– HKScanin ympäristöpalkinto kannustaa meitä panosta­

maan edelleen ympäristötyöhön. Tässä työssä ei olla koskaan

täysin valmiita – aina on parantamisen varaa.

Olof Larsin maatilalla säästetään energiaa käyttämällä

maidon jäähdytyksessä syntyvä hukkalämpö verstaan

ja toimiston lämmitykseen.

SEURAAVA YMPÄRISTÖPALKINTO TEIDÄN TILALLE?

HKSCAN MYÖNSI

ensimmäisen ympäristöpalkintonsa

viime vuonna Ruotsissa. Tunnustuksen avulla pyritään

nostamaan esiin hyviä esimerkkejä ja levittämään

osaamista maatiloilla. Tiloilla tapahtuva ympäristö-

työ on tärkeä osa HKScanin yritysvastuutoimintaa,

sillä haluamme yhdessä tuottajiemme kanssa ke-

hittyä ja parantaa koko ketjua. Samalla osoitamme

asiakkaille ja kuluttajille, että suhtaudumme vaka-

vasti ympäristötyöhön ja että se on toiminnassamme

tärkeällä sijalla.

ILMOITTAUDU TÄNÄÄN!

Tänä vuonna valitsemme HKScanin tuottajien joukosta vuoden

ympäristöpalkinnon saajan myös Suomessa. Kilpailun avulla

haluamme esitellä hyviä esimerkkejä ja jakaa vinkkejä tiloilta.

Ympäristötyöhön kuuluu useita osa-alueita koti-

eläintilalla. Oletko saavuttanut parannuksia tilasi

energiankulutuksessa, hävikin pienentämisessä

tai lannoitteiden käytössä? Ehkä toimintasi on

lisännyt biologista monimuotoisuutta tai

vaikuttanut muutoin suotuisasti ympäristöön

tai ilmastoon? Kirjoita lyhyt kuvaus tuotannosta

tilallasi tai tilalla, jonka haluat nimetä ehdok-

kaaksi. Kerro myös tuotantosuunta ja jotain

toiminnan laajuudesta, kuten viljelyalasta ja eläin-

ten määrästä. Kuvaa ympäristön hyväksi tehtyä työtä ja

sen myönteisiä vaikutuksia. Kerro myös, miksi muutokseen

tai investointiin ryhdyttiin. Lähetä vapaamuotoinen

hakemus tämän vuoden aikana Jenni Siimesvaaralle

jenni.siimesvaara@hkscan.com

.