Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 32 Next Page
Page Background

20 HKSCAN AGRI

Uusi kategorioista ja konsepteista sekä niiden kehittämisestä vastaava johtaja ja konsernin

johtoryhmän jäsen Heli Arantola tuo HKScanille vahvan ymmärryksen kuluttajatrendeistä

ja -käyttäytymisestä. Innovaatioita voidaan luoda aiempaa tiiviimmässä yhteistyössä

tuottajien kanssa ja jatkuvasti uutta ennakoiden.

Näkemystä kuluttajien sielunmaisemaan

ja kehittyvään ruokakulttuuriin

TEKSTI:

SALLA MATILAINEN

KUVA:

SAMPO KORHONEN

TULEVAISUUDEN KULUTTAJATARPEIDEN

luotaaminen on

tuotekehityksen kannalta elintärkeää, ja HKScan panos-

taa nyt entistä vahvemmin kuluttajaprofiilien ja -käyttäy-

tymisen ymmärtämiseen. Tavoitetta tukemaan on perus-

tettu uusi Kategoriat ja konseptit -yksikkö, jonka johtaja

KTT

Heli Arantola

aloitti työssään toukokuun alussa.

Arantola johtaa HKScanin tarjooman kehittämistä kaikille

yhtiön kotimarkkinoille ja lähes 50 vientimarkkinalle.

TRENDIEN JOUKOSSA TODELLISIA PELINMUUTTAJIA

Arantola on ollut aikaisemmin luomassa esimerkiksi

Fazerin kauran menestystä, ja hänellä on vuosikymmen-

ten asiantuntemus kuluttajakäyttäytymisestä. Toisin kuin

usein ajatellaan, ruokakulttuuri muuttuu

Arantolan mukaan vuosikymmenten

perspektiivillä huomattavan hitaasti.

– Osa trendeistä on hetkellisiä päivä-

perhoja, ja osa nivoutuu osaksi pysy-

vämpää ruokakulttuuria. On myös hyvä

huomata, että ruokatrendeissä moni

asia on totta samanaikaisesti. Esimerkiksi

kasvisruoasta puhutaan paljon, mutta samaan aikaan

esimerkiksi Lontoossa avataan useita nimenomaan

liharuokaan erikoistuvia ravintoloita.

– Samalla lailla on olemassa sekä niitä, joille ruoka on

intohimoinen harrastus että niitä, joille ruoanlaitto näyt-

täytyy arkisena välttämättömänä pahana. Toinen ryhmä

näkyy julkkiskokkien suosiona, keittokirjojen ja keittiö­

tavaraliikkeiden myyntiluvuissa, Youtube-tutoriaaleina

ja keittiöiden kokojen kasvussa, ja toinen puolestaan

yhteisten ruokahetkien vähentymisenä ja yleistyvänä

snackification- eli napostelu- ja välipalailmiönä. Nämä

asiat kuvaavat sitä toimintaympäristöä, jossa meidän

HKScanilla on löydettävä meille luontaiset ja kaupallisesti

kiinnostavat liiketoimintamahdollisuudet, Arantola summaa.

Myös niitä, joille ruoka on rutiini, on pystyttävä palve-

lemaan. Yksipuolisesti ja epäterveellisesti syövät voidaan

houkutella paremman ruokakulttuurin pariin tarjoamalla

käteviä ratkaisuja, joista hyvä esimerkki on jauheliha – siitä

voi valmistaa erilaista ruokaa useampana päivänä peräk-

käin. Näin ruoanlaittokynnys madaltuu.

Arantolan mukaan moni trendi on nyt HKScanin ja sen

tuottajien puolella.

– Ruokakulttuurin tiedostavin ryhmä hakee nyt lautasil-

leen kotimaista, lisäaineetonta, antibiootitonta, turvallis-

ta ja prosessoimatonta ruokaa. Ihmiset haluavat tietää,

mitä syövät, eikä liha vaadi ainesosaluetteloita. Meillä on

loistavat mahdollisuudet tarjota kuluttajille aivan trendin

mukaista ruokaa.

TUOTTAJAT MUKAAN TUOTEKEHITYKSEEN

Uusi yksikkö kokoaa yhteen koko talon osaamisen ja

tarkastelee tarjoomaa kuluttajan näkökulmasta – sitä

millaisessa ruokakulttuurissa yhtiö haluaa olla mukana, ja

millaisia kasvumahdollisuuksia tästä avautuu. Tarkoitukse-

na on hyödyntää joukkovoimaa ja valjastaa käyttöön koko

arvoketjun asiantuntijuus aina tiloilta markkinointiin saak-

ka. Juuri tässä – ja tuottajissa – piilee HKScanin vahvuus.

– Yhtiöllä on innovoinnissa hieno historia – esimerkkinä

mainittakoon rypsipossu. Nyt keskitymme vielä tiiviimmin

innovoinnin johtamiseen, sen systemaattisempaan järjes-

täytymiseen, valintojen tekemiseen ja asioiden eteenpäin

viemiseen. Kytkemme kuluttajan näkökulman työhömme

entistä tiukemmin. Uusi työtapa tarkoittaa

myös ennakoitavuuden lisäämistä.

Arantolan mukaan tämä tarkoittaa

yhtäältä tarvittavaa nopealiikkeisyyttä ja

toisaalta pidemmälle tähtäävää suunni-

telmallisuutta. Vauhtia lisätään lyhyellä

aikavälillä sortumatta kuitenkaan pouk-

koiluun.

– Haluamme olla tuotekehityksessä lähellä ja kuunnella

herkällä korvalla sekä tuottajia että kuluttajia. Meillä

on erinomainen mahdollisuus esimerkiksi kaupan

myyntidatan analysointiin. Monien tietolähteiden avulla

pääsemme ruokakulttuurin syvälliseen ymmärtämiseen,

ja ehdimme ennakoida siinä tapahtuvia muutoksia.

Olennaista on tietää, missä kohtaa kehityskäyrää ollaan

kulloinkin menossa.

INNOVAATIOT KIINNOSTAVAT AINA

Arantola pitää paljon mediahuomiota saaneita Nyhtö-

kauraa ja Härkistä ymmärrettävinä ilmiöinä.

– Innovaatiot kiinnostavat aina, eikä ole mitään syytä,

etteivät liha-alan innovaatiot kiinnostaisi yhtä lailla. Tätä

silmällä pitäen aiomme olla aktiivisempia keskustelussa.

Uudella yksiköllä on vahva pohja, jolle rakentaa.

Yhtiöllä on menestyneitä brändejä, joista ihmiset pitä-

vät eri maissa ja joilla on selkeää kasvunvaraa. Arantola

näkee yhtiön toiminnassa myös pohjoismaalaista teke-

misen eetosta – kaikki haluavat tosissaan tehdä hyvää,

minkä ansiosta tekemisiä ei tarvitse kuorruttaa näyttä-

mään hyvältä.

– Tuotannossa laatu on sydämenasia. Tämä helpottaa

meidän työtämme ruokaketjussa. Hyvien brändien lisäksi

vahvuutemme on runsaat 7 000 ihmistämme, jotka osaa-

vat prosessit perinpohjaisesti. Yhdessä saamme parhaan

tuloksen irti tästä koneesta, joka on yli 100 vuoden aika-

na rakennettu.

MAASEUDUN

OLEMASSAOLO

ON IHMISYYDELLE

TÄRKEÄÄ.