Table of Contents Table of Contents
Previous Page  24 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 32 Next Page
Page Background

Q&A

KYSYMYKSIÄ JA V STAUKSIA

KIMMO HAAPANEN

vanhempi asiantuntija,

rakennussuunnittelu

MILLAISIA TILOJA BAT-PÄÄTELMÄT KOSKEVAT?

Direktiivi koskee tuotantoyksiköitä, joissa on yli

40 000 siipikarjapaikkaa, yli 750 emakkopaikkaa

tai yli 2 000 lihasikapaikkaa.

MITÄ BAT-PÄÄTELMÄT OVAT?

BAT on lyhenne sanoista Best Available Techni-

ques. Parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla tar-

koitetaan mahdollisimman tehokkaita ja kehitty-

neitä, teknisesti ja taloudellisesti

toteuttamiskelpoisia tuotanto­

menetelmiä.

BAT-päätelmät ovat EU-määräyk-

siä ja niiden soveltaminen perus-

tuu Euroopan parlamentin ja neu-

voston teollisuuspäästödirektiivin

(2010/75/EU) täytäntöönpanoon.

Siipikarjan ja sikojen kasva-

tuksen BAT-päätelmät käsittävät

ruokinnan, rehujen valmistuksen

ja varastoinnin, lannan käsittelyn

sekä raatojen varastoinnin.

BAT-päätelmissä esitellään teknisiä menetelmiä,

joilla vähennetään lähinnä haju- ja ammoniakki­

päästöjä tuotannon ja lannankäsittelyn eri

vaiheissa. Valtaosa esitetyistä tekniikoista on

Suomessa vakiintunutta käytäntöä.

BAT-päätelmissä on myös tarkkailuvaatimuksia

tilalla tapahtuville toiminnoille sekä korkeimmat

hyväksyttävät tasot typen, ammoniakin ja fosforin

päästöille.

LIITTYKÖ BAT-SELVITYS YMPÄRISTÖLUPAAN?

Isojen kotieläintilojen ympäristölupien valvonta­

viranomainen on alueellinen ELY-keskus.

ELY-keskus lähettää kotieläintilalle ilmoituksen

BAT-päätelmien julkaisemisesta ja selvitysvelvol-

lisuudesta.

BAT-selvitys tehdään lomakkeelle

6022a, joka löytyy ympäristöhallin-

non verkkopalvelusta

(ymparisto.fi

)

hakupolulla Asiointi, luvat ja

ympäristövaikutusten arviointi ->

Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti ->

Ympäristölupa -> Miten ympäristö-

lupa haetaan – ohjeet ja lomakkeet.

Selvityslomake täyttöohjeineen

löytyy kohdasta Luvan tarkistami-

nen BAT-päätelmien vuoksi.

MIHIN SELVITYSLOMAKE TOIMITETAAN?

Lomake lähetetään ELY-keskukselle, joka antaa pää-

töksen ympäristöluvan tarkastamisesta. Jos lupa on

ajan tasalla, selvitysprosessi päättyy ja viranomainen

ilmoittaa tästä toiminnanharjoittajalle. Muussa

tapauksessa tilan pitää hakea ympäristölupaa

lupaehtojen tarkastamista varten. Hakemus

jätetään Aluehallintovirastoon.

BAT-SELVITYS EDESSÄ – MITEN TOIMIN?

BAT-selvitys on nyt ajankohtainen isoimmilla broileri- ja sikatiloilla. EU:n komissio julkaisi

helmikuussa uudet BAT-päätelmät, jotka koskevat ruokintaa, rehujen valmistusta ja

varastointia sekä lannan käsittelyä ja raatojen varastointia. Päätelmät esittelevät teknisiä

menetelmiä, joiden tavoitteena on muun muassa vähentää haju- ja ammoniakkipäästöjä.

VALTAOSA

ESITETYISTÄ

TEKNIIKOISTA

ON SUOMESSA

VAKIINTUNUTTA

KÄYTÄNTÖÄ.