10
OP-Pohjola-ryhmä 2012
Yrityspalveluiden volyymit kasvoivat
Epävarmasta taloustilanteesta ja kiristyneistä vakavaraisuussäännöksistä huolimatta Keski-Suomen Osuuspankin yritysluottokanta kasvoi
vuonna 2012 voimakkaasti, lähes 17 %. Asuntoyhteisöjen luottokanta kasvoi vuoden aikana jopa 31 %. Pankin luottoriskiprofiili säilyi edel-
leen erittäin hyvänä. Myös yritysten maksuliike- ja tapahtumavolyymit kehittyivät hyvin. Maksuliikepalveluiden volyymeissä nousua on lähes
22 %. Pankki- ja vakuutusasioinnin keskittäminen lisääntyi myös yritysasiakkaiden keskuudessa.
Vuonna 2012 pankki organisoi ja kehitti voimakkaasti yritysasiakkaiden palvelukonseptia. Toiminnan lähtökohta on yhdessä menestyminen
ja pitkäaikaiset kumppanuudet. Yritykset saavat Keski-Suomen Osuuspankista kaikki tarvitsemansa palvelut kansainvälisestä maksuliik-
keestä ja kohdevakuudellisesta rahoituksesta vakuutuksiin ja vaativaan omaisuudenhoitoon saakka. Erityisesti verkko- ja mobiilipalveluiden
kehittämiseen panostetaan. Palveluvalikoima on asiakkaiden saatavilla koko Keski-Suomen alueella.
Yhteyshenkilö ja neuvottelukumppani löytyvät paikallisesti ja päätökset tehdään nopeasti. Keski-Suomen Osuuspankissa yritysasiakkaiden
pankki- ja vakuutusasioita hoitaa yli 60 henkilöä.
Maa- ja
metsätalouden
investoinnit
lisääntyivät
Maatalouden investointeja tehtiin Keski-Suo-
messa pääosin maitotiloilla, joille Keski-Suomen
Ely-keskus myönsi 11 tukipäätöstä. Peltojen
salaojituksiin myönnettiin 17 tukipäätöstä. Jatkajia
maatiloille löytyy hyvin, sillä Keski-Suomessa 24
tilaa sai vuonna 2012 myönteisen tukipäätöksen
tilanpidon aloittamiseen.
Metsätalous näkyy edelleen vahvana Keski-
Suomen alueella. Vuonna 2012 puun hinnat las-
kivat keskimäärin 6 %, mutta silti kauppaa tehtiin
vuoden aikana 11 % enemmän kuin vuonna 2011.
Syksyn sateista huolimatta talvi mahdollisti koko
maahan hyvät korjuuolosuhteet ja talvikorjuukoh-
teiden kauppa on käynyt vilkkaana.
Viime vuosina Keski-Suomea kohdanneet myrs-
kyt vauhdittivat metsänomistajia vakuuttamaan
puustoaan. Valtakunnallisesti OP-Pohjolan metsä-
vakuutusten markkinaosuus nousi noin 27 %:iin ja
maatilavakuutusten osuus yli 20 %:n.
Metsätilojen kysyntä jatkui vilkkaana. Pankin
kautta hoidettiin pitkin vuotta kiinteistökauppoja
ja niiden rahoituksia. OP-Kiinteistökeskus tarjosi
asiantuntevaa palvelua metsätilavälityksessä ja
Osuuspankin verkkopalvelusivujen op.fi -metsä-
palvelun tietopaketti kiinnosti asiakkaita.
Maatalouden luopumistukijärjestelmä on muu-
toksessa ja sukupolvenvaihdosten rahoitustarve
lisääntynee. Keski-Suomen Osuuspankki on
varautunut rahoittamaan maatilojen sukupolven-
vaihdoksia lähivuosina.
Yrityspalvelut ja maa- ja metsäpalvelut
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12