03
OP-Pohjola-ryhmä 2012
Toimitusjohtajan katsaus
Vahvin kasvu vuosikausiin - toimintaympäristö
haastaa kannattavuutta
Vuotta 2012 leimasi koko euroalueella taloudellinen epävarmuus, mikä painoi korkotasoa. Pörssikurssit elpyivät hiljalleen, tosin muualla
nopeammin kuin meillä. Euroalueen talouskriisi on osoittautunut hyvin laajaksi ja pitkäaikaiseksi. Edelleen syntyy uusia kriisipesäkkeitä, joten
tilanne ei missään nimessä ole vielä ohi.
Suomen kansantalouden ennakoidaan supistuneen hieman vuonna 2012 ja vuoden 2013 kasvun ennakoidaan olevan heikkoa. Kasvun arvel-
laan kiihtyvän hieman vuoden 2014 aikana. Eräs näkymä on, että olemme useita vuosia matalan kasvun ympäristössä.
Huolimatta euroalueen haasteista ja niiden heijastusvaikutuksista Suomeen pankkimme toiminta
kehittyi vuonna 2012 liiketoimintavolyymien osalta erinomaisesti. Käytettävissä olevien tie-
tojen perusteella asemamme Keski-Suomen finanssimarkkinoilla vahvistui.
Pankin asiakasmäärä oli vuoden lopussa hieman yli 148 000 asiakasta. Asia-
kasmäärä kasvoi noin 3 000 asiakkaalla ja uusia asiakkaita tuli noin 6 000.
Vertailukelpoiset luvut ovat 1 000 ja 4 000. Ero aiempiin vuosiin johtuu
OP-Pohjola-ryhmän Skandia-kaupan vaikutuksista. Omistajajäsenten
ja keskittäjäasiakkaiden määrät olivat edelleen hyvässä kasvussa.
Omistajajäsenten määrä ylitti ensimmäisen kerran 60 000 rajan.
Omistajajäseniä oli 61 593 kpl. Pankki- ja vakuutusasiointinsa
keskittäneiden määrä kasvoi lähes 3 500 asiakkaalla. Koko fi-
nanssiasiointinsa OP-Pohjolaan on keskittänyt jo 24 239 Kes-
ki-Suomen Osuuspankin asiakasta. OP-bonuksia maksoim-
me omistajajäsenille noin 7 miljoonaa euroa.
Asuntoluotot kasvoivat noin 8 prosenttia ja niiden määrä
oli vuoden lopussa 1 253,9 miljoonaa euroa. OP-Kiin-
teistökeskuksen kauppamäärä putosi hieman (875 kpl),
mutta asema markkinoilla vahvistui edelleen.
Huolimatta epäselvästä taloustilanteesta yritysluotto-
jen määrä kasvoi merkittävästi. Kasvua oli peräti 16,8
prosenttia ja kanta oli vuoden lopussa 368,4 miljoo-
naa euroa. Myös rahasto- ja henki-eläkevakuutus-
kannat kääntyivät vuodesta 2011 poiketen selvään
kasvuun. Rahastokanta kasvoi 12,5 prosenttia ja
henki- ja eläkevakuutuskanta 7,1 prosenttia.
Riskit pysyivät hyvin hallinnassa, mutta matalas-
ta kannattavuustasosta johtuen liikevoitto heikkeni
63,9 prosenttia 3,4 miljoonaan euroon. Pankin va-
kavaraisuus heikkeni hieman 17,6 prosenttiin, mutta
on edelleen hyvällä tasolla.
Kiitän omistajajäseniämme ja asiakkaitamme luot-
tamuksesta, hallintoamme hyvästä yhteistyöstä ja
henkilöstöämme hyvästä työpanoksesta vuoden 2012
aikana. Pankkimme on edelleen kasvava ja turvallinen
pankki!
Yhdessä hyvä tulee!
Keijo Manner
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12