05
OP-Pohjola-ryhmä 2012
Itseään johtamalla parhaaseen ilmapiiriin
ja asiakaskokemukseen
Yhteisen tahtotilan kirkastaminen ja sen saavuttamiseen tarvittavien tekemisten poh-
dinta on ollut vuonna 2012 pankin toiminnan ja keskustelujen keskiössä. Teemoja on
pohdittu maaliskuussa ja lokakuussa järjestetyissä henkilöstöpäivissä ja pankin johdon
yksikkövierailujen yhteydessä keväällä ja loppuvuodesta. Tilaisuuksissa on keskusteltu
yhteisen tahtotilan lisäksi esimerkiksi palautekäytännöistä ja tasa-arvon kokemukseen
liittyvistä teemoista.
Kehityskeskusteluissa oman esimiehen kanssa on mahdollisuus syventyä pohtimaan,
mitä yhteinen tahtotila tarkoittaa omassa toiminnassa. Keskusteluissa on paneudut-
tu esimerkiksi onnistuneen asiakaskokemuksen tuottamiseen ja itsensä johtamisen
taitojen vahvistamiseen. Myös hyvinvointiin liittyvät teemat ovat olleet vahvasti läsnä
yhteisessä tekemisessä.
Syksyllä toteutetut henkilöstö- ja asiakas-
tutkimukset antoivat kattavan kuvan pankin
asiakkaiden ja henkilöstön kokemuksista.
Kokemukset ja palautteet on huomioitu
henkilöstösuunnittelussa, osaamisen ke-
hittämisen kokonaisuudessa ja koko pankin
toiminnan kehittämisessä.
Pankki panostaa jatkossakin henkilöstön
itsensä johtamisen, esimiesten valmenta-
van johtamisen kehittämiseen ja onnistu-
neen asiakaskokemuksen rakentamiseen.
Keskeiset yhteistyökumppanit ovat olleet
kehittämistyössä mukana pankin johdon,
esimiesten ja henkilöstön lisäksi. Pankissa
on panostettu yhä vahvemmin asiantunte-
muksen antamiseen myös kumppaneiden
käyttöön. Esimerkiksi Jyväskylän Ammat-
tikorkeakoulun kanssa on syvennetty jo
vuosia jatkunutta monipuolista yhteistyötä.
Tsempparit tukevat henkilöstöä hyvän elämän
rakentamisessa
Keski-Suomen Osuuspankki on sisäisen tsempparitoiminnan
edelläkävijä Suomessa. Toiminta käynnistyi vuonna 2008 esi-
miesten johtamisvalmennuksen perusajatuksesta: voidakseen
johtaa muita hyvin on osattava johtaa itseään hyvin. Itsensä joh-
tamisen taidot haluttiin koko henkilöstön käyttöön ja ensimmäiset
tsempparit aloittivat valmennuksen ja henkilöstön sparraamisen
vuonna 2011.
Tsempparit ovat pankin omaa henkilökuntaa. He herättävät tuoreita
ajatuksia, innostavat ja kannustavat oman yksikkönsä ja työyhteisön
jäseniä löytämään uusia toimintatapoja ja ratkaisuja. Tsemppareilla
on tärkeä rooli pankin arvojen mukaisen toiminnan tukemisessa ja
niihin liittyvien teemojen nostamisessa keskusteluun.
Vuonna 2012 tsempparit organisoivat kampanjan, jolla haastettiin
pankin henkilöstöä kutomaan villasukkia lahjoitettavaksi uusille
pienille keskisuomalaisille. Pankkilaisten käsissä syntyi peräti 200
paria vauvan villasukkia, jotka luovutettiin Keski-Suomen keskus-
sairaalan vastasyntyneiden osastolle 18.12.2012.
Heli Petrow (vas.) ja Sirpa Pöllänen Keski-Suomen Osuuspankista luovutta-
vat villasukat sairaalan vastasyntyneiden osastolle.
Hannu Takala henkilöstöpäivässä.
Henkilöstö
YhteistyöJAMKin
kanssa
JAMKilla ja Keski-Suomen
Osuuspankilla on yhteistyö-
sopimus
Kumppanuusyhteistyö on
pitkäaikaista ja kokonais-
valtaista yhteistyötä, jonka
tavoitteena on kehittää
yhteistyön systemaatti-
suutta, tuoda laaja-alaisia
ratkaisuja yrityksen tarpei-
den ja JAMKin tarjonnan
yhteensovittamiseksi sekä
mahdollisesti rakentaa uusia
yhteistyön muotoja
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12