Table of Contents Table of Contents
Previous Page  30 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 32 Next Page
Page Background

30 HKSCAN AGRI

/ AJANKOHTAISTA /

Nautatuottajat saavat syksyllä käyt-

töön suoran HKScan-linkin Minun

Maatilani -ohjelmistoon. Maitotila

voi jatkossa tehdä heti eläinrekiste-

röinnin yhteydessä vasikan myynti-

ilmoituksen. Myös eläinten poistoil-

moitukset ja rekisteröinti-ilmoitukset

eläinrekisteriin helpottuvat ja yksin-

kertaistuvat. Minun Maatilani -ohjel-

miston HKScan-linkin käyttöohjeet

julkaistaan Sinetissä syksyllä.

HKScan on käynnistänyt täysin anti-

bioottivapaasti kasvatetun sianlihan

tuotannon Suomessa. Ensimmäinen

erä lihaa tuodaan markkinoille hei-

näkuussa. Uusi tuotantotapa vastaa

markkinakysyntään niin yhtiön koti-

kuin vientimarkkinoillakin.

HKScanin Rypsiporsas® -ketjua

kehitetään ja jatkossa ketjussa

yhdistyy antibioottivapaus ja koti-

maisen valkuaisrehun hyödyntämi-

nen. Lihasikojen proteiinilähteenä

on kotimaisen viljan lisäksi rypsi,

härkäpapu ja herne.

Kuljetusliike Kai Salminen Oy:n uusi

tilava täysperävaunuyhdistelmä on

aloittanut ajot. Auto soveltuu sekä

naudan että sian teuraskuljetuksiin.

Kesäkuussa on tulossa myös ajoon

Kuljetus Kähkönen Oy:n uuden

tyyppinen vasikkataksi, joka on

suunniteltu ternivasikoiden kulje-

tuksiin

.

HKScan käynnisti mittavat koulutukset

Euran tuotantolaitoksen henkilöstölle

toukokuussa. Henkilöstöä valmen-

netaan Raumalle sijoittuvan uuden

siipikarjatuotantolaitoksen käyttöön-

ottoon. Raumalla tehdään kesällä

koeajot ja tuotanto käynnistyy syksyllä

2017. Sitä ennen henkilöstö perehtyy

uudenlaiseen tapaan toimia. Mo-

dernit prosessit vaativat paljon uutta

osaamista ja siipikarja-alan parhaim-

mat osaajat.

TARJOLLA TUTKINTOJA JA

TÄYDENNYSKOULUTUSTA

Kyseessä on koko Suomen mittakaa-

vassa suuri ammatillisen koulutuksen

ponnistus. Euran henkilöstö osallistuu

joko tutkintokoulutukseen tai kestol-

taan lyhempään täydennyskoulutuk-

seen. Jokaiselle työntekijälle tehdään

henkilökohtainen opiskelusuunni-

telma, joka sisältää lähiopetuspäiviä

ja käytännön harjoittelua uudessa

tuotantolaitoksessa.

Tutkintovaihtoehtoja on paljon:

perustutkintoja, ammattitutkintoja ja

erikoisammattitutkintoja. Tutkintokoulu-

tukset jatkuvat ainakin vuodelle 2018 ja

takaavat kaikille tutkinnon suorittaville

tavoitteellisen osaamisen kehittymisen.

– Henkilöstö on lähtenyt innolla

mukaan hankkimaan uusia taitoja,

joita uuden sukupolven tuotantotyös-

sä tarvitaan. Myös tutkintokoulutuksiin

on osallistumassa paljon eri tuotanto-

vaiheiden henkilöstöä, kertoo Euran

tuotantojohtaja

Jussi Kosomaa

.

Koulutus toteutetaan kokonaan

työpaikalla, jolloin se on mahdolli-

simman tehokasta sekä työnantajalle

että työntekijälle. Koulutus lisää myös

opiskelijan motivaatiota ja sitoutumis-

ta yritykseen.

HKScanin Euran koulutusten yhteis-

työkumppanina ja koordinaattorina

toimii Lounais-Hämeen ammatillisen

koulutuksen kuntayhtymä ja sen oppi-

laitokset Forssan ammatti-instituutti ja

Faktia Oy.

SUORA HKSCAN-LINKKI

MINUN MAATILANI

-OHJELMAAN SYKSYLLÄ

ANTIBIOOTITON

KASVATUS VASTAA

KYSYNTÄÄN

UUTTA

NAUDANKULJETUKSIIN

MITTAVA KOULUTUS RAUMAA VARTEN

Tuotanto käynnistyy

Raumalla syksyllä 2017.

Henkilöstön koulutus

on jo alkanut.