02
OP-Pohjola-ryhmä 2012
OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti
OP-Pohjola-ryhmäonSuomen suurinfinanssiryhmä. Se tarjoaa asiakkailleen parhaat keskittä-
misedut sekämaan kattavimman jamonipuolisimman pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalvelujen
kokonaisuuden. Ryhmän liiketoiminta on jaettu kolmeenalueeseen, jotka ovat pankkitoiminta,
vahinkovakuutus ja varallisuudenhoito.
Osuuspankit
Osuuspankki on asiakkaidensa omistama. Osuus-
pankki on itsenäinen, paikallista vähittäispankkitoi-
mintaa alueellisesti harjoittava talletuspankki, jonka
toiminnan ydin on asiakaskeskeinen liiketoiminta. Yri-
tysmuodoltaan ne ovat osuuskuntia, joissa jokaisella
omistajajäsenellä on yksi tasavertainen ääni. Tämän
ansiosta osuuspankkeja ei voi ostaa ja päätöksenteko
säilyy omistajajäsenillä.
Osuuspankkien toiminta perustuu kannattavuuteen.
Osuuspankit tarjoavat laadukkaat ja kilpailukykyiset
pankki- ja vakuutuspalvelut asiakkailleen. Tavoitteena
ei ole lyhyen aikavälin voitto, vaan jatkuva menestys
yhdessä asiakkaiden kanssa. Osuuspankkien liiketoi-
minnan tuotto käytetään omistajajäsenten hyväksi;
tuotteiden, palvelujen ja etujen kehittämiseen.
1,4 miljoonaa omistajajäsentä
noin 200 jäsenosuuspankkia
OP-Pohjola osk
OP-Henki-
vakuutus Oy
Pohjola
Pankki Oyj
OP-Asunto-
luottopankki Oyj
Aurum
Sijoitusvakuutus
Oy
OP-Palvelut Oy
Helsingin OP
Pankki Oyj
OP-Rahastoyhtiö
Oy
OP-Kotipankki
Oyj
OP-
Prosessipalvelut
Oy
PÄÄTÖKSENTEKO OSUUSPANKISSA
Osuuskunnan kokous
• Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa
osuuskunnan kokouksessa
• Osuuskunnan kokous valitsee
jäsenet hallintoneuvostoon
Edustajisto
• Jäsenten valitsemat edustajat
käyttävät päätösvaltaa
• Edustajisto valitsee jäsenet
hallintoneuvostoon
Hallintoneuvosto
Valitsee hallituksen jäsenet ja
toimitusjohtajan
Valvoo osuuspankin hallituksen ja
toimitusjohtajan toimintaa
Hallitus
Ohjaa ja johtaa osuuspankin toimintaa
Määrittää suunnan ja päättää
strategiasta sekä liiketoiminnan
tavoitteista
Toimitusjohtaja
Vastaa strategiaa tukevasta ja
vastuullisesta päivittäisen
toiminnan johtamisesta
TAI
Ryhmän muodostavat noin 200 itsenäistä osuuspankkia sekä niiden omistama keskusyhteisö OP-Pohjola osk tytär- ja lähiyhteisöi-
neen. Ryhmän toiminta perustuu osuustoiminnallisuuteen; yhdessä tekemiseen ja menestyksen jakamiseen kaikkien kesken.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,...12