09
OP-Pohjola-ryhmä 2012
Säännöllisen säästämisen suosio kasvoi
Vuosi 2012 oli säästäjän ja sijoittajan silmin hyvin kaksijakoinen. Erittäin matala korkotaso nosti korkorahastojen tuottoja samanaikaisesti
kun määräaikaistalletusten korot alentuivat voimakkaasti. Osakekurssien kannalta ensimmäinen vuosipuolisko oli vaikea, mutta kesällä
kurssit nousivat voimakkaasti. Tämä näkyi lähes kaikilla markkinoilla. Kurssien noustessa ja korkojen laskiessa asiakkaat suuntasivat varojaan
yhä selkeämmin kohteisiin, joiden tuotto-odotukset ovat korkeammalla.
Keski-Suomen Osuuspankin rahastokanta kasvoi 12,5 % ja henkivakuutusten markkina-arvo 7,1 %. Kasvu painottui loppuvuoteen. Asiakas-
varat kokonaisuudessaan kasvoivat 4,0 % ja talletuskanta 2,8 %.
OP-Rahastoyhtiö jatkoi rahastovalikoimansa uudistamista ja toi markkinoille muun muassa loistavasti menestyneen OP-Afrikka -osakera-
haston. Elokuun lopussa OP-Henkivakuutus osti Skandia Lifen henkivakuutuskannan. Yrityskaupan myötä OP-Pohjola-ryhmään siirtyneet
asiakkaat pääsevät hyötymään OP-Pohjolan kattavista keskittämiseduista. Asiakkaiden vakuutuksista maksamat kulut laskivat samalla
merkittävästi. Asiakasvaroja hoitavat Pohjola Varainhoito ja sen lukuisat kansainväliset yhteistyökumppanit.
Säännöllisen säästämisen suosio kasvaa. Keski-Suomen Osuuspankin asiakkaista kuukausisäästäjiä oli vuodenvaihteessa jo yli 16 000.
Säästäminen painottuu tällä hetkellä voimakkaasti sijoitusrahastoihin.
Varainhoitopalvelu OP-Privaten asiakasvarat
lisääntyivät
Varainhoidon vuotta leimasivat uutiset Euroopan talousongelmista, joihin käytettiin ratkaisuina keskuspankkilähtöisesti erilaisia raha- ja pää-
omamarkkinoiden keventämismenetelmiä. Tämä tarjosi osakemarkkinoille mahdollisuuden iloiseen likviditeettivetoiseen tuottokehitykseen.
Kansainvälisen osakesijoittajan näkökulmasta vuodesta 2012 muodostuikin hyvä.
Suomalaisia osakkeita edustava OMXH
indeksi kohosi 6 %, ruotsalaiset osakkeet 12
%, saksalaiset 15 %, yhdysvaltalaiset 12 % ja
kiinalaiset 8%. Suomen osakemarkkinoita
painoi alaspäin myös selkeästi aleneva
kaupankäynnin volyymi.
Yritykset laskivat aktiivisesti liikkeelle jouk-
kolainoja, minkä myötä korkosijoittajille
syntyi hyviä tuottomahdollisuuksia alhaisten
talletuskorkojen aikana. Uusien joukkolai-
nojen tuotto oli tyypillisesti 4 % - 6 %, mikä
houkutteli sijoitusvaroja pois talletuksista.
Vuonna 2012 riskinotto kannatti: varovais-
ten sijoittajien suosima, globaalisti osakkei-
siin ja korkoihin hajauttava salkkutyyppi toi
yli 9 %:n vuosituoton, kun eurooppalaisiin
osakkeisiin sijoittava salkku toi yli 20 %:n
vuosituoton. Historiallinen tuotto ei toki
takaa tulevaa, mutta oikeilla valinnoilla voi
sijoituksilleen saada erinomaisen tuoton
myös reaalitalouden vaikeina aikoina.
Varainhoitopalvelu OP-Privaten asiakas-
määrät kehittyivät myönteisesti. Vuoden-
vaihteessa täyden valtakirjan asiakkaiden
finanssivarallisuus pankissa oli yli 320
miljoonaa euroa ja konsultatiivisten asiak-
kaiden noin 110 miljoonaa euroa.
Säästäminen ja sijoittaminen
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12